Организиране на:

Събитие Усета ни за стил, делови облик и изисканост ще помогне за организирането на Вашия семинар или корпоративно парти. Оставете ние да се погрижим за Вас и Вашите гости!
Обучение
Тиймбилдинг Вярваме в ефективността на Тиймбилдингa като средство за сплотяване на колектива. Готови сме да Ви помогнем с индивидуална програма, професионализъм и анализ на представянето в нестандартни игри!

Къщи под наем в село Медвен

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
Нашите клиенти са:

1. Административни структури от централната администрация;

2. Областните администрации;

3. Общинските администрации;

4. Публични дружества;

5. Компании от частния сектор в сферата на Информационните технологии, телекомуникациите, туризма, фармацията и финансови институции.


Нашата експертиза е в областта на:

1. Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки


1.1. Компанията успешно приключи договор за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, финансирани от ОП ''Развитие на човешките ресурси'. В рамките на проект 'Никога не е късно за ново начало' – процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG 051PO001-5.3.03 'Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност' изготвихме две тръжни документации.

2. Управление на персонала и организиране на обучения

2.1. 'Ла Фит' е специализирана компания в разработването и прилагането на комплексни решения в сферата на човешките ресурси. За годините, през които осъществяваме дейност, имаме успешно наети над 1000 кандидата в компании от ИТ сектора, телекомуникационни, фармацевтични, туристически, финансови институции и др. Освен услугите по подбор Ние предлагаме лизинг на персонал, пейрол (payroll) и обучения.

2.2. Компанията е доставчик на обучения, на основание чл.7, ал.5 от Постановление №251 от 21.10.2009 г. на Министерски съвет за определяне на реда и условията за предоставяне на ваучери за обучение на безработни и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма 'Развитие на човещките ресурси'

За повече информация- вижте програмите за обучение на сайта на Агенцията за заетостта http://www.az.government.bg.

2.3. Компанията, също така, провежда специализирани фирмени обучения за развитие на персонала, като конкретните теми се определят в зависимост от идентифицираните потребности. Успешно приключило обучение на финансова институция на тема 'Умението да се продава и ролята на манипулирането при продажбите' доведе до постигане на по-високи резултати от служителите на компанията, съответно и до засилване на пазарната позиция на самата компания.

2.4. Друг успешно изпълнен проект от компанията е за организиране на обучения и мотивационни семинари съобразно нуждите на голяма ИТ компания за:

• Организационно развитие, изграждане на екипи, мотивация на персонала, преодоляване на конфликти, управление на времето и стреса;
• Лидерство, стилове на управление и тяхното влияние върху резултатите, управление чрез цели, атестиране и възнаграждаване;
• Презентационни умения и техники за въздействие върху клиенти.

3. Консултантски услуги за възможностите и условията за финансиране от европейски и други донорски програми :

Компанията поддържа актуална информация за програмите, опериращи на територията на България, чрез които може да се финансират инициативи на:
- бизнес-организации; - неправителствени организации; - общини; - областни администрации; - университети и центрове за професионално обучение.

4. Консултантски услуги в областта на функционалния анализ, оптимизация на структурата и процесите, бизнес- анализ и реинженеринг за:
- Общинските администрации;
- Областните администрации;
- Административни структури от централната администрация;
- Бизнес-организации.

4.1. Компанията успешно изпълни прокт за оптимизация на структурата и организацията на дейността на общинска администрация за повишаване на ефективността при управление на човешките ресурси и разработване на нов Устройствен правилник на общинска администрация.

4.2. Изпълнение на проект за оптимизация на структурата и организацията на дейността на държавна агенция за повишаване на ефективността при управление на човешките ресурси.

4.3. Изпълнение на проект към голяма фармацевтична компания за извършване на консултантски услуги за:

- Изготвяне на методология и извършване на функционален анализ на организационна структура;
- Изготвяне на длъжностни характеристики;
- Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред;
- Предоставяне на консултации и насоки за актуализиране на Инструкция за документооборот.

4.4. Изпълнение на проект по предоставяне на консултантски услуги и изготвяне на проекти на следните документи:
- Процедурен наръчник;
- Оперативно споразумение за подготовка, избор, управление, изпълнение, наблюдение и контрол на проекти/ операции.

4.5. Компанията изпълни успешно проект за разработване на нова организационна структура (органограма), обновяване на функционални характеристики по звена и функции, изготвяне на нов правилник за структурата и организацията на дейността на публично инфраструктурно дружество, включително и правилник за вътрешния труд, изготвяне на кодекс за професионална етика и разработване на длъжностни характеристики за ключови длъжности.

4.6. Друг успешно приключен проект е за организационно консултиране спрямо нуждите на Възложителя в това число анализ на състоянието на компанията и разработка на стратегии и планове за подобряване организационна структура и взаимовръзките между звената, координацията и контрола на бизнес-организацията.

5. Консултантски услуги в областта на информация и публичност, имиджови кампании, промотиране на работодатели за:

- Бизнес-организации;
- Публични организации.

5.1. Компанията изпълни успешно проект за предоставяне на услуги за промотиране на дейността на компанията чрез предварително съгласуван с Възложителят подход.

5.2. Компанията изпълни успешно проект 'Организиране на ПР-проект', включващ:

1. Разпространение на професионални снимки, свързани с рекламиране на компанията възложител;

2. Проследяване на използването на изпратените снимки в избраните медии за определен период;

3. Предоставяне на писмен отчет за използването на предоставените снимки.

5.3. Изпълнение на проект по предоставяне на експерти – специалисти в областта на управлението на човешки ресурси, във връзка с изпълнение на малка обществена поръчка с предмет 'Оптимизация на структурата и организацията на дейността на Агенция 'Пътна инфраструктура' за повишаване на ефективността при управление на човешките ресурси'.