Профил на Компанията

Поддържайки близка връзка с Вас, ние се стремим да опознаем Вашата фирмена политика и работна среда, за да Ви помогнем да реализирате успешно целите си, да oсъществим дълготрайно партньорство и да Ви предоставим идеите и проектите си за Управление на човешките ресурси.Основната ни цел е да се грижим за интересите и ресурсите Ви, по най-добрия начин!

Къщи под наем в село Медвен

Проактив Консулт

 

Период на изпълнение:
29.09.2015 – 21.10.2015 г.

Предмет на договора:
Провеждане на обстойно маркетингово проучване, включващо изследване на клиенти, конкуренти, потенциални участници в бизнеса, партньори; Разработване на маркетингова стратегия за пазарна реализация; Изготвяне на оперативен план към маркетинговата стратегия за пазарна реализация, в съответствие с критериите за качество (яснота и конкретика; насоченост към целеви групи; лесно разбираем; действеност) и съгласуване на плана.“

Извършени дейности:

 • Елемент "Услуги", Дейност 2, Задача 1: Провеждане на обстойно маркетингово проучване, включващо изследване на клиенти, конкуренти, потенциални участници в бизнеса, партньори. Извършване на „снимка” и анализ на моментното състояние на пазара и очертаване тенденциите за неговото развитие.

 

 • Елемент "Услуги", Дейност 2, Задача 2: Разработване на маркетингова стратегия за пазарна реализация

 

 • Елемент "Услуги", Дейност 2, Задача 3: Изготвяне на оперативен план към маркетинговата стратегия за пазарна реализация, в съответствие с критериите за качество (яснота и конкретика; насоченост към целеви групи; лесно разбираем; действеност) и съгласуване на плана

СНЦ „Местна Инициативна Група – Елхово“

Период на изпълнение:
10.08.2015 – 20.09.2015 г.

Предмет на договора:
Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху територията на МИГ Елхово“ и „Проучване и анализ на  отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие  с оглед оптимизиране дейността на МИГ Елхово“

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху територията на МИГ Елхово.

 

 • Дейност 2: Проучване и анализ на  отношението на бенефициентите към процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие  с оглед оптимизиране дейността на МИГ Елхово.

Национален Център по Обществено Здраве и Анализи

Период на изпълнение:
15.07.2015г. – 15.09.2015г.

Предмет на договора:
„Избор на изпълнител/и за предоставяне на външни услуги за организиране и провеждане на обучения по Проект „Национален център по обществено здраве и анализи – модерна, компетентна и ефективна държавна администрация“

Извършени дейности:

 • Дейност 11: Обучение  „Фактори на риска, водещи до вникване на хронични незаразни болести и промоция на здравето“

 

 • Дейност 12: Обучение „Рисков мениджмънт“

 

 • Дейност 13: Чуждоезиково обучение „Английски език“ – нива А1, А2 и В1 по Европейска езикова рамка

 

 • Дейност 14: Обучение „Повишаване на квалификацията в областта на съвременните подходи за определяне на здравния риск“

 

 • Дейност 15: Обучение „Практическо обучение за използване на статистически пакет SPSS при статистическа обработка на данните в областта на общественото здраве (за начинаещи)

 

 • Дейност 16: Обучение „Осигуряване на ефективно функционираща система за управление на качеството в лабораториите на НЦОЗА“

 

 • Дейност 17: Обучение „Практическо приложение на стратегическия пакет на SPSS в хранителната епидемиология“

 

 • Дейност 18: Обучение „Актуални проблеми на храненето и хранителната епидемиология. Законодателство, свързано с храните и храненето“

 

 • Дейност 19: Обучение „Практическо приложение на специализирани изчислителни модули за създаване на рецептури“

 

 • Дейност 20: Обучение „Ефективна координация и партньорство при провеждане  на аналитична лабораторна дейност, свързана със здравния контрол и проблемите на общественото здраве“

 

 • Дейност 21: Обучение „Хармонизиране на методологичните подходи при микробиологично и молекулярно изпитване на проби от различни матрици. Биоинформатика и нейното приложение“

 

 • Дейност 22: Обучение „Съвременно европейско законодателство по нейонизиращи лъчения и работна и околна среда. Методи и оценка на експозицията и риска“

 

 • Дейност 23: Обучение „Приложение на биостатистически методи при проучвания в областта на общественото здраве“

СНЦ „Местна Инициативна Група – Елхово“

Период на изпълнение:
05.03. 2015г. – 30.09.2015г.

Предмет на договора:
„Организиране и провеждане на обучения, семинар, учебно посещение и публично обсъждане във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Елхово за 2015“

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Организиране на обучение на оперативния екип, членове УС и на ОС на МИГ-Елхово на тема „Управление на промяната: инструмент за успешно развитие на територията на МИГ Елхово”.

 

 • Дейност 2: Организиране на учебно посещение в МИГ в държава-член на ЕС

 

 • Дейност 3: Организиране на обществено обсъждане на резултатите и постиженията от реализацията на СМР на територията на МИГ Елхово и на резултатите от проучване и анализ на въздействието на СМР.

 

 • Дейност 4: Организиране на еднодневен семинар за обучение на бенефициенти по сключени договори за отчитане на проекти по мерките на СМР.

 

 • Дейност 5: Организиране на  двудневно обучение на 15 неформални  местни лидери  на тема „Екипна ефективност: фактор за успешно развитие на местните общности"

ДКЦ 1 Велико Търново - Диагностично-консултативен център

Период на изпълнение:
05.12.2014 – 20.02.2015 г.

Предмет на договора:
Консултантски услуги

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Търсене, предварителен подбор и селектиране на кандидатите.

 

 • Дейност 2: Изпълнение на комплекс от дейности:
 1. Анализ на текущото състояние, включително SWOT анализ;
 2. Анализ на нагласите на служителите посредством анкетни карти и лични интервюта;
 3. Анализ на нагласите на пациентите;
 4. Разработване на план за подобряване на дейността на компанията съгласно най-добри практики.

 

 • Дейност 3: Преструктуриране на длъжностни характеристики на служителите по позиции.

Институт по Публична Администрация

Период на изпълнение:
20.11.2014 г. – 20.07.2015 г.

Предмет на договора:
“Актуализиране и развитие на обучението за служебно и професионално развитие на служителите в държавната администрация и повишаване на тяхното качество”

Извършени дейности:

 • Дейност 1: „Оценка и актуализация на обучителните програми за служебно развитие“

 

 • Дейност 2: „Оценка и актуализация на обучителните програми за професионално развитие“

 

 • Дейност 3: „Разработване на нова програма „Споделяне на добри практики““

 

 • Дейност 4: „Разработване на вътрешни правила за организацията, методиката и реда на обучителния процес в ИПА“

 

 • Дейност 5: „Обучения на служители и лектори на Института по публична администрация по въпроси на екипността и обучителния процес“

Министерство на Транспорта, Информационните Технологии и Съобщенията

Период на изпълнение:
03.11.2014 г. – 03.12.2014 г.

Предмет на договора:
“Обособена позиция №1 „Осигуряване на техническа експертиза за изготвяне на методика за мониторинг и контрол при реализация на обученията по проект: „Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез усъвършенстване на знанията и практическите им умения за управление на софтуерни ИТ проекти в съответствие със съвременните методологии“

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Провеждане на обучение за бизнес-аналитик за 62 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 2: Провеждане на обучение за софтуерни архитекти за 33 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 3: Провеждане на обучение по бази данни (дизайнери и инженери) за 60 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 4: Провеждане на обучение по киберсигурност за 61 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 5: Провеждане на обучение за java програмисти за 33 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 6: Провеждане на обучение за системни администратори за 58 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 7: Провеждане на обучение за управление и администриране на уеб портал за 31 бр. служители на централната администрация

 

 • Дейност 8: Провеждане на обучение по специално разработената програма за 21 бр. обучители

„Адвен“ ЕООД

Период на изпълнение:
01.11.2014 г. – 30.11.2014 г.

Предмет на договора:
Организиране и провеждане на обучение „Управление на проекти в публичната сфера“

Извършени дейности:

 • Разработване на обучителни материали;
 • Разработване на учебни материали;
 • Организация на самото обучение;
 • Провеждане на обучението;

 

Разработване и връчване на сертификати.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Период на изпълнение:
13.10.2014 г. – 12.12.2014 г.

Предмет на договора:
„Утвърждаване на условия за прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез професионална подготовка в съответствие с изискванията на  пазара на труда и икономиката на знанието“

Извършени дейности:
Обучение №1: „Осигуряване на прозрачност и интегритет – предизвикателства, решения, тенденции на реформата“:

 • Изготвен предварителен анализ на нуждите от обучение;
 • Проведено двудневно изнесено обучение в Парк Хотел „Гардения“ **** - гр. Банско на тема „Осигуряване на прозрачност и интегритет – предизвикателства, решения, тенденции на реформата“;
 • Цялостна логистична организация и техническо обезпечаване по време на обучението.
 • Обучени 10 служители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
 • Изготвени 10 броя комплект обучителни материали;
 • Раздадени 10 броя сертификати.

2. Обучение №2: „Инструментариум за осигуряване на прозрачност и управление на интегритета в публичния сектор на ЕС - управление чрез принципи и програми“:

 • Изготвен предварителен анализ на нуждите от обучение;
 • Проведено двудневно изнесено обучение в Хотел „Свети Спас“ ***** - гр. Велинград на тема „Инструментариум за осигуряване на прозрачност и управление на интегритета в публичния сектор на ЕС - управление чрез принципи и програми“;
 • Цялостна логистична организация и техническо обезпечаване по време на обучението.
 • Обучени 27 служители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
 • Изготвени 27 броя комплект обучителни материали;

 

Раздадени 27 броя сертификати.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол

Период на изпълнение:
13.10.2014 г. – 12.12.2014 г.

Предмет на договора:
„Прозрачна и икономически ефективна приватизация и следприватизационен контрол чрез усъвършенстване на експертните знания и умения“

Извършени дейности:
Обучение №2: „Екип и ефективни взаимодействия в екипа“:

 • Изготвен предварителен анализ на нуждите от обучение;
 • Проведено двудневно изнесено обучение в Хотел „Свети Спас“ ***** - гр. Велинград на тема „Екип и ефективни взаимодействия в екипа“;
 • Цялостна логистична организация и техническо обезпечаване по време на обучението.
 • Обучени 34 служители на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;
 • Изготвени 34 броя комплект обучителни материали;

 

Раздадени 34 броя сертификати.

Регионална Здравна Инспекция Кърджали

Иконката с лъвовете трябва да е залепена от лявата страна на тази от РЗИ-то

Период на изпълнение:
07.10.2014 г. – 07.05.2015 г.

Предмет на договора:
“Организиране и провеждане на пет тридневни обучения, в град Кърджали, на територията на Република България, за общо 153 служители на Регионална здравна инспекция-Кърджали”

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Обучение №1: „Успешно общуване в неформална и делова среда”

 

 • Дейност 2: Обучение №2: „Управление на екипното представяне”

 

 • Дейност 3: Обучение №3: „Усъвършенстване на личната ефективност”

 

 • Дейност 4: Обучение №4: „Екипна комуникация и екипно взаимодействие”

 

 • Дейност 5: Обучение №5: „Безопасност и здраве при работа в лабораториите на РЗИ - Кърджали”

СНЦ „Местна Инициативна Група – Елхово“

Период на изпълнение:  28.07.2014 г. – 18.12.2014 г.

Предмет на договора: “Организиране и провеждане на обучения на оперативния екип, членове УС и на ОС на МИГ- Елхово, бенефициенти от публичния и частния сектор и за неформални местни лидери във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група – Елхово за 2014”

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Организиране на обучение на оперативния екип, членове на УС и на ОС на МИГ-Елхово на тема „Права и задължения на МИГ по договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на бенефициентите към СМР на МИГ-Елхово”

 

 • Дейност 2: Организиране на семинар и учебно посещение на МИГ на територията България за 15 души – представители на екипа, УС и ОС на МИГ-Елхово за обмяна на опит и добри практики в прилагането на СМР, продължителност 2 дни, място на провеждане: Местна инициативна група на територията на България, изпълняваща Стратегия за местно развитие• Дейност 3 "Приключване на функционалния анализ"

 

 • Дейност 3: Организиране на учебно посещение в МИГ в държава-член на ЕС (ЕС-15: Германия, Франция, Италия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Дания, Ирландия, Обединеното кралство, Гърция, Испания и Португалия, Австрия, Финландия и Швеция) за представители на екипа, УС и ОС на МИГ-Елхово за обмяна на опит,  добри практики и обучение в развитие на ЛИДЕР териториите и организационното развитие на МИГ

 

 • Дейност 4: Организиране на еднодневен семинар за обучение на бенефициенти от публичния сектор по сключени договори за изпълнение на проекти по мерките на СМР, за 15 участника, място на провеждане: на територията на МИГ Елхово

 

 • Дейност 5: Организиране на еднодневен семинар за обучение на бенефициенти от частния сектор по сключени договори за изпълнение на проекти по мерките на СМР, за 15 участника, място на провеждане: на територията на МИГ Елхово

 

 • Дейност 6: Организиране на  двудневно обучение на 15 неформални  местни лидери  на тема „Иновативни лидерски подходи в местното развитие и прилагането на СМР”, място на провеждане: изнесено в населено място на територията на МИГ

Областна Администрация Ямбол

Период на изпълнение:
11.06.2014 г. – 12.01.2015 г.

Предмет на договора:
„Осигуряване на информация и публичност” във връзка с изпълнение на Договор за БФП №А13-22-21/22.04.2014г. по проект „Повишаване на професионалната компетентност и ефективност на Областна администрация Ямбол ”

Извършени дейности:

 • Подготовка и провеждане на начална пресконференция – 1 бр.
 • Подготовка и провеждане на финална пресконференция – 1 бр.
 • Публикуване на прессъобщения в регионални или местни печатни медии - 2 бр.
 • Изработване на промоционални химикали с надпис и лого – 55 бр.
 • Изработване на промоционални бележници с надпис и лого – 55 бр.
 • Изработване на промоционални чанти с надпис и лого  – 55 бр.
 • Изработване на промоционални чаши с надпис и лого   – 55 бр.
 • Изработване на информационни банери /рол-банери/ – 55 бр.

 

Изработване на рекламни брошури – 100 бр.

„СИЕНСИС“ АД

Период на изпълнение:

Предмет на договора:
„Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”

Извършени дейности:

 • Дейност 1: Анализ на нормативната рамка и стратегическите документи в областите свързани с дейността на фирмата:
 1. Административна реформа;
 2. Административен капацитет;
 3. Публичност на информацията за органите и техните администрации;
 4. Административно право;
 5. Електронно правителство;
 6. Електронни услуги;
 7. Законодателство за електронното управление и свързани подзаконови нормативни актове;
 8. Оценка на въздействието.

 

 • Дейност 2: Осигуряване на консултации във връзка с организационното развитие, анализ на нуждите от обучение и провеждане на обучение на работното място;

 

 • Дейност 3: Предоставяне на 3ма експерта.

Комисията за защита на личните данни

Период на изпълнение:

30.10.2013 г. - 14.04.2014 г.

Предмет на договора:

„Извършване на функционален анализ на администрацията на КЗЛД“

Извършени дейности:

• Дейност 1 "Планиране и подготовка на функционален анализ"

• Дейност 2 "Същинско провеждане на функционалния анализ"

• Дейност 3 "Приключване на функционалния анализ"

• Дейност 4 "Осъществяване на мониторинг и преглед на изпълнението на мерките за подобрение съобразно осъществения функционален анализ"

Община Своге

Период на изпълнение:

06.11.2013г. – 21.03.2014 г.

Предмет на договора:

„Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на администрацията на община Своге“

Извършени дейности:

• Дейност 1: Извършване на функционален анализ в администрацията на община Своге съгласно единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация.

• Дейност 2: Изготвяне на стратегия за оптимизация на администрацията, работните процеси и актуализиране на нормативната база в община Своге.

• Дейност 3: Изпълнение на стратегията за действие и мониторинг на изпълнението.

Национална агенция за приходите

Период на изпълнение:

21.12.2013г. – 15.03.2014 г.

Предмет на договора:

„Провеждане на обучения за кариерно развитие, кариерно консултиране и подготовка на вътрешни оценители за център за оценка и развитие по обособена позиция № 3 „Организиране и провеждане на обучение за изграждане на капацитет от вътрешни оценители в ЦОР“.

Извършени дейности:

• Дейност 1: Организирано и проведено обучение с продължителност 3 дни, 24 академични часа за 20 служители на ръководни и експертни позиции от НАП, проведено в периода 25.02.2014 г. – 27.02.2014 г.;

• Дейност 2: Организирано и проведено обучение с продължителност 3 дни, 24 академични часа за 20 служители на ръководни и експертни позиции от НАП, проведено в периода 11.03.2014г. – 13.03.2014 г.

Община Вълчи дол

Период на изпълнение:

11.11.2013г. – 11.02.2014 г.

Предмет на договора:

„Избор на изпълнител на комплекс от дейности за реализация на проект „Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол“

Извършени дейности:

• Дейност 1: „Извършване на функционален анализ на Общинска администрация Вълчи дол чрез прилагане на Единна методология за провеждане на функционален анализ“

• Дейност 2: „Разработване на предложение за промени в нормативни, стратегически и други документи и в Устройствения правилник на Община Вълчи дол“

• Дейност 3: „Актуализация/ изготвяне на вътрешни правила и процедури за работа на общинска администрация Вълчи дол за подобряване на организацията на работните процеси и координация между звената“

• Дейност 4: „Провеждане на обучения на служителите на общинска администрация Вълчи дол“

Oбщина Велико Търново

Период на изпълнение:

04.11.2013г. – 30.01.2014 г.

Предмет на договора:

„Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с проект „Компетентни служите и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управлени“

Oбщина Велико Търново

Период на изпълнение:

04.11.2013г. – 27.12.2013 г.

Предмет на договора:

„Провеждане на обучения: „Дейност 1: Провеждане на обучения на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти; Дейност 2: Провеждане на двудневно обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност; изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала“, във връзка с проект „Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново – добро общинско управление.

Община Казанлък

Период на изпълнение:

24.06.2013г. – 18.10.2013 г.

Предмет на договора:

„Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Казанлък”

Извършени дейности:

• Дейност 1: Проучване на препоръките, направени в резултат от изпълнението на Обособена позиция 1 Функционален анализ и Стратегията за организационно развитие, разработена в изпълнение на Обособена позиция 2

• Дейност 2: Разработване на предложения за изменение и допълнение на нормативни актове и вътрешни документи на общинска администрация Казанлък.

Oбщина Велико Търново

Период на изпълнение:

24.08.2012г. – 19.08.2013 г.

Предмет на договора:

„Разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие по обособени позиции“, позиция 3 „Организиране на събития (семинари, конференции, работни срещи, форуми и др.)“

Извършени дейности:

• Логистично обезпечаване на събития;

• Организиране на пресконференции;

• Организиране на кръгли маси;

„Вета Фарма“ АД

Период на изпълнение:

20.05.2013г. – 07.06.2013 г.

Предмет на договора:

Анализ на човешките ресурси – изследване и анализиране ефективността на системата за управление на човешките ресурси и установяване на основни проблеми касаещи персонала; Провеждане на обучение за 4 групи до 15 човека.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Период на изпълнение:

10.12.2012г. – 20.03.2013 г.

Предмет на договора:

„Оценка на нуждите от обучения, подготовка на анализ на нуждите от обучения и изготвяне на планове за обучения на служителите на УО на ОПТ до 2015 г. и специфициране на конкретни мерки за удовлетворяване на нуждите от обучения” по проект „Укрепване на административния капацитет на УО на ОПТ и звената и служители в МТИТС, пряко ангажирани с изпълнението на дейности по ОПТ и обезпечаване на съвместни мероприятия при управлението на ОП „Транспорт”, финансиран по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОП „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Община Бургас

Период на изпълнение:

02.05.2012 г. – 19.02.2013 г.

Предмет на договора:

“Подобряване капацитета на общинска администрация – Бургас за добро и прозрачно управление, прилагане на иновативни модели на комуникация и взаимодействие на общинско, регионално и национално ниво и стимулиране на обществено значими и ефективни партньорства между администрациите на Община Бургас и други страни членки на ЕС“

Извършени дейности:

• Обособена позиция 1 „Извършване на аналитични дейности, проучване и подготовка на стратегия“.

• Дейност 3: Мониторинг и оценка на дейността на общинска администрация – комуникационни процеси и механизми за взаимодействие на общинска администрация Бургас, Поддейност 1. Анализ и оценка на комуникационните процеси и механизми за взаимодействие на общинска администрация – Бургас.

• Дейност 4 Проучване на международния опит и добри практики на комуникационни и институционални модели на местната власт за комуникация и институционално решение в общини от държави членки на ЕС.

Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко“

Период на изпълнение:

01.09.2011г. - 27.12.2011 г.

Предмет на договора:

Процедурен наръчник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“

Извършени дейности:

Изготви проекти на следните документи:

• Процедурен наръчник на Национална компания „Стратегически инфраструктурни проект” – бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. ;

• Оперативно споразумение за подготовка, избор, управление, изпълнение, наблюдение и контрол на проекти/ операции, финансирани от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.

Oбщина Велико Търново

Период на изпълнение:

25.11.2011 г. - 20.12.2011 г.

Предмет на договора:

Оптимизация на структурата и организацията на дейността на Общинската администрация за повишаване на ефективността при управление на човешките ресурси и разработване на нов Устройствен правилник на общинската администрация на община Велико Търново”

Извършени дейности:

• Изготвен функционален анализ на администрацията в Община Велико Търново.

• Нова организационна структура на общинската администрация и проект на предложение до Общинския съвет за подобряване на структурата.

• Нов Устройствен правилник на общинската администрация.

• Разработени Функционални характеристики по дирекции и структурни звена във връзка с предложената организационна структура.

• Процедура за разработване и актуализиране на длъжностните характеристики в общинската администрация.

„Булгартрансгаз” ЕАД

Период на изпълнение:

29.04.2011 г. – 28.05.2011 г.

Предмет на договора:

Предложение за оптимизация на структурата и организацията на дейността на „Булгартрансгаз” ЕАД и правила и процедури по управление на човешките ресурси.

Извършени дейности:

• Сравнителен преглед на европейските изисквания и практики на страни-членки на ЕС относно структурирането на оператори на преносни системи;

• Разработване на нова организационна структура;

• Изготвяне на нов правилник за устройството и дейността на „БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕАД;

Министерство на физическото възпитание и спорта

Период на изпълнение:

14.09.2010 г. – 12.10.2010 г.

Предмет на договора:

Договор № ОПРЧР – 13/14.09.2010 г. „Никога не е късно за ново начало“, финансирано чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравословния начин на живот чрез физическа активност“ Подготовка на заядания по две обществени поръчки

• Обществена поръчка 1: Извършване на национално проучване за степента на информираност на населението и на националното представително изследване на физическата дееспособност, с две обособени позиции;

• Обществена поръчка 2: Провеждане на национални информационни и промоционни кампании за насърчаване на здравоссловния начин на живот чрез физическа активност и дейности за информиране и публичност на резултатите от проекта, с четири обособени позиции.